عضویت متقاضیان

نام *

نام خانوادگی *

نام پدر *

کدملی *

شماره شناسنامه

محل صدور

وضعیت تأهل
 مجرد متأهل

تاریخ تولد *

محل تولد *

آخرین مدرک تحصیلی
 دیپلم فوق دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

رشته تحصیلی

دوره های تخصصی

سمت/ شغل فعلی *

نام مدرسه/ محل کار *

سابقه حضور در سایر انجمن‌ها و تشکل‌ها *

نشانی

کدپستی *

تلفن *

تلفن همراه *

پست الکترونیک *

بدین وسیله اینجانب ضمن تصدیق کلیه اطلاعات درج شده در فرم و دارا بودن شرایط عضویت موارد زیر را رعایت می‌نمایم:

رعایت کامل اساسنامه و آیین‌نامه‌ها، مصوبات مجمع عمومی، تصمیمات هیأت مدیره و دیگر ارکان انجمن در حدود وظایف آنان

مشارکت در کمیته‌های تخصصی انجمن، پاسخ به پرسشنامه‌ها و نظرسنجی‌ها، همکاری در زمینه آمار و اطلاعات و ارائه نظرات و پیشنهادات

پرداخت حق عضویت سالیانه و هزینه ماهیانه

تلاش برای تقویت بنیه مالی و علمی انجمن

عضویت مدارس و مؤسسات حقوقی

نام مدرسه/ مؤسسه *

مقطع تحصیلی *

کدملی *

شماره شناسنامه

محل صدور

نوع مدرسه *
 غیر انتفاعی دولتی هیأت امنایی

سال تأسیس *

شماره ثبت یا پروانه تأسیس *

نام مدیر

نام اعضای هیأت مدیره

نشانی مدرسه/ مؤسسه *

کدپستی *

تلفن *

تلفن همراه *

نمابر *

پست الکترونیک

بدین وسیله اینجانب ضمن تصدیق کلیه اطلاعات درج شده در فرم و دارا بودن شرایط عضویت موارد زیر را رعایت می‌نمایم:

رعایت کامل اساسنامه و آیین‌نامه‌ها، مصوبات مجمع عمومی، تصمیمات هیأت مدیره و دیگر ارکان انجمن در حدود وظایف آنان

مشارکت در کمیته‌های تخصصی انجمن، پاسخ به پرسشنامه‌ها و نظرسنجی‌ها، همکاری در زمینه آمار و اطلاعات و ارائه نظرات و پیشنهادات

پرداخت حق عضویت سالیانه و هزینه ماهیانه

تلاش برای تقویت بنیه مالی و علمی انجمن