شرایط عضویت اشخاص حقيقي و حقوقي زير مي‌توانند به عضويت انجمن در آيند. معلمان ، مديران ، مشاوران و كارشناسان آموزش و پرورش كشور اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالی دست اندركاران پژوهش در زمينه‌هاي مربوط به آموزش و پرورش مدارس، مؤسسات آموزشی و گروههايي كه به نحوي در امر […]

ادامه مطلب